Có lẽ, cũng chỉ vị sự ích lợi kỉ cá nhân chủ nghĩa, vị ganh ghét với con dâu tằm mà bà cầm cố tính toán tráo nết trường đoản cú chốc tao dận làm thông gia ách này. tao cảm thấy giữa má chất và chất tao càng ngày càng giàu cữ cách, mà một cữ cách rất xa, khiến hai người khó hòa ăn nhập.

Ngày dận làm dâu tằm, những cử chỉ ngọt thứ chất với vợ bộc trực lọt vào mắt thứ má. má tao nguyên là nhân tình bề con nam, muốn con nam cũng bề tao, thành ra chốc con nam dành tình ái cảm tặng vợ trước bình diện má thời người má nào là cũng sẽ cảm thấy khuất phăng một sự quan tâm to to. Chuyện ganh giữa má chất và con dâu tằm trong suốt cá chiến tranh giành tình ái cảm tao vẫn nhá có rồi. mà tao có chửa khoảng thấy người nào là lại giãi bày thái cữ tuyền ràng như má chất tao hết. giàu tã, má lùng cớ vô lý thắng quở, quát lác con nam tao.

dận làm dâu tằm đúng được 6 tháng, má ép đầu lật lọng với tao. chất tao nguyên là người lũ ông tim lý, rất thương xót bề vợ cơ mà, hiện vị má khó chịu vào bình diện thành ra anh cũng bớt bề tao hơn. tao nghen, dò nào là mà chất đem tao phăng chơi là má tao phịu khó chịu, má bảo ‘chúng mi căn cứ bày vẽ, chơi bời làm giống, ở nhà tặng ngơi hiền. giàu gia ách rồi đừng lo chuyện tương lai, tiền nong tiện tặn lại căn cứ hoang toàng phí’. thú thật, chúng tao cũng đừng phăng mấy, mà vợ chất son trẻ, hi hữu phăng vào ngoài chút tặng nguôi khỏa giò má căn cứ ép phăng làm dận rồi lại hốc cơm, rồi lại lên phòng chống thời bí bách tày tạ thế. Nói giống tính toán tao chỉ thú vị mừng nét, giò chớ thú vị gò bó. có chửa giàu con đang giật thủ được, giàu rồi lại đừng được phăng đâu…

TIN THAM KHAO: